HOMENAGEM À CATALUNHA (I)

Dedicaremos inteiramente a edição deste dia 25 de Novembro de 2012 à Catalunha, onde hoje se realizam eleições antecipadas que poderão ser um ponto de partida para que a nação catalã volte a ser um Estado independente ou ditar um compasso de espera e continuar integrada no Estado espanhol. Além das informações que nos forem chegando sobre a evolução do acto eleitoral, publicaremos artigos sobre a História, a Cultura, e Economia da Catalunha. E intercalaremos os artigos com música catalã. Esta edição é sobretudo dedicada aos portugueses que, na sua maioria, consideram a Catalunha uma região de Espanha. A Catalunha é uma nação antiquíssima – a sua bandeira, com origem na bandeira do Reino de Aragão, era já o pendão de Ramón Berenguer  IV (1113-1162), conde de Barcelona e príncipe de Aragão. É a bandeira mais antiga do mundo.

Por outro lado, a ideia de que Espanha é um estado milenar, sendo uma falsidade, aceitamo-la como verdadeira. A realidade é diferente – Espanha cumpriu em Março deste ano dois séculos. Só existe de jure desde as Cortes de Cádis realizadas em Março de 1812. É um estado mais recente do que algumas nações das Américas. Insistimos nesta mentira, que nem é a mais importante, para que se compreenda até que ponto a História que nos ensinam é manipulada.

Hoje, os catalães podem começar a acertar contas com a História. Para eles vai a nossa saudação e a modesta homenagem que prestamos a uma grande nação irmã.

Viva a Catalunha, livre e independente!

Homenatge a Catalunya

Dedicarem íntegrament la edició d’aquest 25 de novembre del 2012 a Catalunya, on avui se celebren unes eleccions anticipades que tenen una importància cabdal pel que fa al dret del poble català per decidir el propi futur, és a dir, per dotar-se d’un Estat independent o per mantenir la integració en l’Estat espanyol. A més de les informacions que ens vagin arribant sobre l’evolució de la jornada electoral, publicarem articles sobre la Història, la Cultura i l’Economia de Catalunya. Alternarem els articles amb música catalana. Aquesta edició està dedicada sobretot als portuguesos, que, en la major part, consideran Catalunya una regió d’Espanya. Catalunya és una nació molt antiga; la seva bandera, formada per un nombre variable de pals vermells –en l’actualitat són quatre– sobre fons groc, té l’origen en l’ensenya del Casal comtal de Barcelona, documentada des del segle XI, i posteriorment esdevingué l’emblema dels diferents territoris de la Corona d’Aragó, que la conserven encara actualment. Quan, al final del segle XVIII, el rei espanyol Carles III va voler dotar la marina espanyola d’una bandera que resultés més visible que la bandera blanca amb escut centrat utilitzada fins aleshores, trià els dos pals vermells sobre fons groc, origen de l’actual bandera del Regne d’Espanya; tot i que, als ulls d’alguns historiadors, no hi ha certesa documental suficient que permeti establir amb tota seguretat que la bandera catalana en fos el referent, la relació sembla força evident.

 Espanya, en canvi, malgrat que en una certa perspectiva històrica convencional i poc rigorosa se’ns presenta com un estat antic i, per a alguns, fins i tot bi o trimil·lenari, es constitueix com a Estat en època relativament recent, quan, amb els acords del Tractat d’Utrecht (1713) i la subsegüent desfeta de Catalunya i, per mitjà dels decrets de nova planta, la supressió de les constitucions catalanes i dels privilegis històrics d’aquests i d’altres territoris, va poder configurar-se com un ens polític unitari. Malgrat que, durant l’època dels Àustria s’utilitza l’expressió “monarquia hispànica” per referir-se al conjunt dels territoris col·locats sota l’autoritat del monarca, fou Felip V, el rei que inaugurà la dinastia dels Borbó en territori hispánic, el primer que va poder ostentar amb propietat el títol de rei d’Espanya. Per això, malgrat que el seu predecessor en el nom dinàstic, Felip IV de Castella, fou Felip III a Catalunya i Aragó, ell fou Felip V d’Espanya a tots els territoris i unificà l’ordinal d’acord amb la línia jeràrquica castellana. Ja al segle XIX, l’any 1812, la Constitució proclamada per les Corts de Cadis va donar existència de iure a la nación española. Espanya, doncs, com a nació és més antiga que nacions europees com Alemanya o Itàlia, constituïdes com a tals al segle XIX, però no gaire més que, per exemple, algunes nacions americanes; i això a desgrat de la llarga història dels diversos territoris que la integren.

Avui els catalans poden passar comptes amb la Història. Per a ells, la nostra salutació i aquest modest homenatge que retem des d’aquí a una gran nació germana.

Visca Catalunya, lliure i independent!

Homenaje a Cataluña

Dedicaremos íntegramente la edición de este 25 de noviembre de 2012 a Cataluña, donde hoy se celebran unas elecciones anticipadas que tienen una importancia capital en cuanto al derecho del pueblo catalán para decidir su propio futuro, es decir para dotarse de un Estado independiente o para mantener su integración en el Estado español. Además de las informaciones que nos vayan llegando durante la jornada electoral, publicaremos artículos sobre la Historia, la Cultura y la Economía de Cataluña. Alternaremos los artículos con música catalana. Esta edición está dedicada sobre todo a los portugueses, que, en su mayor parte, consideran Cataluña una región de España. Cataluña es una nación muy antigua; su bandera, formada por un número variable de franjas rojas –actualmente son cuatro– sobre fondo amarillo, tiene su origen en el emblema de la dinastía condal de Barcelona, documentado desde el siglo XI, y posteriormente pasó a ser la enseña de los distintos territorios de la Corona de Aragón, que la conservan aún actualmente. Cuando a finales del siglo XVIII, el rey español Carlos III quiso dotar a la marina española de una bandera que resultase más visible que la blanca con escudo central utilizada hasta entonces, eligió las dos franjas rojas sobre fondo amarillo, origen de la actual bandera del Reino de España; aunque, para algunos historiadores, no hay certeza documental suficiente que permita establecer con toda seguridad que la bandera catalana fuera el referente de la adoptada por el Real decreto de 28 de mayo de 1785, la relación parece evidente.

España, en cambio, pese a que, desde una cierta perspectiva histórica convencional, y poco rigurosa, se nos presenta como un estado antiguo y, para algunos, incluso bi o trimilenario, se constituye como Estado en época relativamente reciente, cuando, con los acuerdos del Tratado de Utrecht (1713) y la subsiguiente derrota de Cataluña y, por medio de los decretos de nueva planta, la supresión de las constituciones catalanas y de los privilegios históricos de estos y otros territorios, pudo configurarse como un ente político unitario. Pese a que, durante la época de los Àustrias se utiliza la expresión “monarquía hispánica” para referirse al conjunto de los territorios colocados bajo la autoridad del monarca, fue Felipe V, el rey que inauguró la dinastía de los Borbones en territorio hispánico, el primero que pudo ostentar con propiedad el título de rey de España. Por eso, pese a que su predecesor en el nombre dinástico, Felipe IV de Castilla, fue Felipe III en Cataluña y Aragón, él pudo ser Felipe V de España en todos los territorios y unificó así el ordinal conforme a la línea jerárquica castellana. Ya en el siglo XIX, en 1812, la Constitución proclamada por las Cortes de Cádiz dio existencia de iure a la nación española. Así pues, España como nación es más antigua que naciones europeas como Alemania o Italia, constituidas como tales en el siglo XIX, pero no mucho más que, por ejemplo, algunas naciones americanas; y ello sin menoscabo de la larga historia de los diversos territorios que la integran

Hoy los catalanes pueden pasar cuentas con la Historia. Para ellos, nuestro saludo y este modesto homenaje que rendimos desde aquí a una gran nación hermana.

¡Viva Cataluña, libre e independiente!

Leave a Reply